FUSIENIEUWS DORPSKERK WOUBRUGGE EN PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGMADE – RIJPWETERING

Wat wordt de nieuwe naam voor onze gemeente?

In een eerdere nieuwsbrief hebben we u opgeroepen om namen in te sturen voor onze nieuwe gemeente. We vermoedden al wel dat er veel creativiteit in de gemeente is en dat klopte ook! Het was voor de fusiecommissie echt heel lastig om uit alle inzendingen een top 3 samen te stellen. Maar dat is gelukt! In alfabetische volgorde zijn dit de drie namen die we aan u willen voorleggen:

Does en Wetering

– Wijde Aa

– Woud en Wetering

En nu is het weer aan u. Klik hier om te kunnen stemmen, U heeft hiervoor t/m 25 juni (verlengd) de tijd. De beide kerkenraden zullen dan in de juni vergadering de definitieve naam vaststellen. In de nieuwsbrief van begin juli hopen we dan deze nieuwe naam te onthullen.

 

Gemeenteavonden op dinsdagavond 8 en 15 juni 2021

De fusiegesprekken met onze buurgemeente Hoogmade-Rijpwetering verlopen in goede harmonie. We vinden het fijn dat ook de Gereformeerde Kerk betrokken is bij het fusieoverleg. In de afgelopen weken is er hard gewerkt: de werkgroepen kerkrentmeesters en diaconie hebben de financiën en bezittingen in kaart gebracht en een meerjarenbegroting (t/m 2026) opgesteld en de werkgroep diaconie heeft een meerjarenbeleidsplan gemaakt. Daarnaast is ingetekend waar de grenzen lopen van de nieuwe gemeente, zijn er afspraken gemaakt over de ledenadministratie en is een gezamenlijke plaatselijke regeling opgesteld. Al deze stukken zijn besproken in beide kerkenraden en in de kerkenraadsvergaderingen van mei is het voorgenomen besluit tot samengaan genomen. In de fusiecommissie hebben we afgesproken dat we in beide gemeenten in de week van 7 juni een gemeenteavond zullen organiseren.

 

Als kerkenraad denken wij dat het een goed idee is om dit in twee stappen te doen:

 • Op dinsdagavond 8 juni (20.00 uur) willen we u informeren over de stand van zaken en over alle documenten die in de zomer naar de classis verzonden moeten worden. Dat doen we online via kerkdienstgemist.nl. U kunt rechtstreeks meekijken, maar het is ook mogelijk om dit op een ander moment te bekijken.
 • Tijdens de gemeenteavond van 8 juni is er geen gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te doen of suggesties te geven. Reageren kan daarna via mail/app/telefoon bij de kerkenraadsleden. Wilt u ervoor zorgen dat uw reacties uiterlijk maandagavond 14 juni 20.00 uur binnen zijn?
 • Op dinsdagavond 15 juni (20.00 uur) houden we een tweede gemeentebijeenkomst in de Dorpskerk. Dan behandelen we alle ingekomen reacties. Er is tijdens die tweede gemeenteavond ook ruimschoots gelegenheid om op verschillende manieren uw inbreng te geven.

Als u in de kerk aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via de website of bij het kerkelijk bureau. In de kerk kunnen maximaal 30 mensen (exclusief medewerkenden) aanwezig zijn. Uiteraard kunt u deze bijeenkomst ook volgen via kerkdienstgemist.nl. En heeft u thuis een vraag: stuur dan een appje naar 06 1137 6459.

 

Alle documenten kunt u bekijken via onze website. Als u geen internet heeft, kunt u via het kerkelijk bureau (0172 517093) een setje opvragen. Dit wordt dan bij u thuis bezorgd.

Het gaat om de volgende documenten: klik op één van onderstaande items

We hopen dat u deel zult nemen aan de gemeentebijeenkomsten en zien uit naar uw inbreng!

Aanleiding voor de fusie:

Bij PG Hoogmade-Rijpwetering ontstaat op afzienbare termijn de situatie dat het aantal kerkenraadsleden onder de minimumvereiste van de Protestantse Kerk Nederland uitkomt (PKN, Kerkorde, ord.4, art. 6.3). Dit heeft tot gevolg dat Hoogmade-Rijpwetering geen zelfstandige gemeente meer kan zijn. Daarom heeft PG Hoogmade-Rijpwetering een verzoek neergelegd bij de kerkenraad van de Dorpskerk Woubrugge om een fusie aan te gaan. Uiteraard is hier positief op gereageerd: immers, als een buurgemeente om hulp vraagt, reik je de hand toe.

Wat is er in 2020 gebeurd?

 • Voor de zomer van 2020 zijn beide gemeenten schriftelijk geïnformeerd over de intentie van de kerkenraden van de Dorpskerk Woubrugge en de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering om een fusie aan te gaan. Vanwege de maatregelen m.b.t. COVID 19 zijn er vervolgens kleinschalige en online gemeentebijeenkomsten georganiseerd. Ook was er de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Beide gemeenten hebben te kennen gegeven positief te staan tegenover een voorgenomen fusie.
 • Vanaf de zomer is gestart met het verkennende traject. Beide kerkenraden hebben een delegatie afgevaardigd naar het zogenaamde fusieoverleg. Dit zijn de predikant, beide voorzitters en beide scriba’s. Via de PKN is een extern deskundige aangetrokken die het proces begeleidt.
 • Per 1 september is ds. Stefan Honing, na het vertrek van ds. Evert Westrik, consulent geworden van PG Hoogmade-Rijpwetering.
 • In de kerkenraadsvergaderingen van oktober is door beide kerkenraden het voorgenomen intentiebesluit tot samengaan genomen. Het voornemen is om de fusie zijn beslag te laten krijgen op 1 januari 2022. Vanaf dat moment zijn we samen een nieuwe gemeente met één kerkenraad en twee vierplekken: Dorpskerk Woubrugge en het Kerkje aan de Does.
 • In november zijn er meerdere kleinschalige bijeenkomsten geweest in beide gemeenten om te horen wat de gemeenteleden ervan vinden .
 • Vervolgens hebben beide kerkenraden het definitieve intentiebesluit tot samengaan genomen.
 • Begin december zijn deze definitieve intentiebesluiten voorgelegd aan het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering Zuid-Holland Noord. Op 31 december kregen we een positieve reactie.

Wat staan we nu (februari 2021)?

 • Er is een stappenplan opgesteld met een bijbehorende kalender voor het komende jaar. Er is een hoop werk aan de winkel! Vooralsnog zijn hierbij vooral de leden van de kerkenraden, de kerkelijk bureaus en administrateurs betrokken.
 • Er zijn naast het fusieoverleg twee werkgroepen ingesteld: werkgroep kerkrentmeesters en werkgroep diaconie. Beide werkgroepen hebben de opdracht gekregen om in het eerste kwartaal een inventarisatie te maken van de financiën, de gebouwen, het gevoerde beleid en werkwijze. Dit zullen zij vastleggen in een notitie en op basis daarvan zullen zij beide kerkenraden voorstellen doen ten behoeve van de nieuwe gemeente.
 • Een andere klus die in het eerste kwartaal wordt opgepakt is het vaststellen van de grenzen van de nieuwe gemeente en uitzoeken hoe de ledenadministratie kan worden samengevoegd.