FUSIENIEUWS DORPSKERK WOUBRUGGE EN PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGMADE – RIJPWETERING

Aanleiding voor de fusie:

Bij PG Hoogmade-Rijpwetering ontstaat op afzienbare termijn de situatie dat het aantal kerkenraadsleden onder de minimumvereiste van de Protestantse Kerk Nederland uitkomt (PKN, Kerkorde, ord.4, art. 6.3). Dit heeft tot gevolg dat Hoogmade-Rijpwetering geen zelfstandige gemeente meer kan zijn. Daarom heeft PG Hoogmade-Rijpwetering een verzoek neergelegd bij de kerkenraad van de Dorpskerk Woubrugge om een fusie aan te gaan. Uiteraard is hier positief op gereageerd: immers, als een buurgemeente om hulp vraagt, reik je de hand toe. 

Wat is er in 2020 gebeurd?

  • Voor de zomer van 2020 zijn beide gemeenten schriftelijk geïnformeerd over de intentie van de kerkenraden van de Dorpskerk Woubrugge en de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering om een fusie aan te gaan. Vanwege de maatregelen m.b.t. COVID 19 zijn er vervolgens kleinschalige en online gemeentebijeenkomsten georganiseerd. Ook was er de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Beide gemeenten hebben te kennen gegeven positief te staan tegenover een voorgenomen fusie.
  • Vanaf de zomer is gestart met het verkennende traject. Beide kerkenraden hebben een delegatie afgevaardigd naar het zogenaamde fusieoverleg. Dit zijn de predikant, beide voorzitters en beide scriba’s. Via de PKN is een extern deskundige aangetrokken die het proces begeleidt.
  • Per 1 september is ds. Stefan Honing, na het vertrek van ds. Evert Westrik, consulent geworden van PG Hoogmade-Rijpwetering.
  • In de kerkenraadsvergaderingen van oktober is door beide kerkenraden het voorgenomen intentiebesluit tot samengaan genomen. Het voornemen is om de fusie zijn beslag te laten krijgen op 1 januari 2022. Vanaf dat moment zijn we samen een nieuwe gemeente met één kerkenraad en twee vierplekken: Dorpskerk Woubrugge en het Kerkje aan de Does.
  • In november zijn er meerdere kleinschalige bijeenkomsten geweest in beide gemeenten om te horen wat de gemeenteleden ervan vinden .
  • Vervolgens hebben beide kerkenraden het definitieve intentiebesluit tot samengaan genomen.
  • Begin december zijn deze definitieve intentiebesluiten voorgelegd aan het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering Zuid-Holland Noord. Op 31 december kregen we een positieve reactie.

 Wat staan we nu (februari 2021)?

  • Er is een stappenplan opgesteld met een bijbehorende kalender voor het komende jaar. Er is een hoop werk aan de winkel! Vooralsnog zijn hierbij vooral de leden van de kerkenraden, de kerkelijk bureaus en administrateurs betrokken.
  • Er zijn naast het fusieoverleg twee werkgroepen ingesteld: werkgroep kerkrentmeesters en werkgroep diaconie. Beide werkgroepen hebben de opdracht gekregen om in het eerste kwartaal een inventarisatie te maken van de financiën, de gebouwen, het gevoerde beleid en werkwijze. Dit zullen zij vastleggen in een notitie en op basis daarvan zullen zij beide kerkenraden voorstellen doen ten behoeve van de nieuwe gemeente.
  • Een andere klus die in het eerste kwartaal wordt opgepakt is het vaststellen van de grenzen van de nieuwe gemeente en uitzoeken hoe de ledenadministratie kan worden samengevoegd.